Carwash:

ma, di, wo, za:

08.00 - 18.00

do & vrij:

08.00 - 20.00

Wasboxen:

ma t/m za:

08.00 - 22.00

zondag:

Beide gesloten

Was & Win!

Heb jij een Was & Win kaartje ontvangen bij de kassa? Verzilver hier jouw prijs.

Verzilveren

Waspas voorwaarden

Ontdek het gemak van  de waspas

De waspas met tegoed betreft een saldokaart van Carwash XL Veen waaraan een vooruit door de Cliënt betaald en toegewezen saldo gekoppeld is. Het tegoed op de waspas is 2 jaar geldig en niet rentedragend.

Het saldo dat Cliënt heeft toegewezen aan zijn of haar waspas is niet inwisselbaar tegen contanten en kan niet bancair worden teruggestort. Indien client geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats. De waspas blijft te allen tijde eigendom van Carwash XL Veen. Cliënt is gehouden de waspas(sen) op eerste verzoek van Carwash XL Veen bij Carwash XL Veen in te leveren; indien Cliënt hiermee in gebreke blijft is Cliënt aan Carwash XL Veen een direct opeisbare boete van € 5,00 per waspas verschuldigd. De toepassingsmogelijkheden van de waspas kunnen door Carwash XL Veen te allen tijde worden beperkt, opgeschort, gewijzigd, dan wel beëindigd, zonder dat Cliënt daaraan jegens Carwash XL Veen enig recht (zoals een recht op schadevergoeding) kan ontlenen.

In geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing e.d. van de waspas dient Cliënt dit onverwijld na ontdekking aan Carwash XL Veen te melden. Carwash XL Veen zal vervolgens zo spoedig mogelijk tot blokkering van de waspas overgaan. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik (zoals in geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing e.d.) van de waspas. Ook de kosten verbonden aan de vervanging van de waspas ad. € 5,00 komen voor rekening van Cliënt. 

PERSOONSGEGEVENS WASPAS EN KENTEKENGEGEVENS

Carwash XL Veen verwerkt de persoonsgegevens en kentekens van de Cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

Carwash XL Veen verwerkt persoonsgegevens en kentekens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en/of voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Carwash XL Veen.

De pashouder (Cliënt) zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

Milieuvriendelijk en
duurzaam wassen

Om je auto stralend schoon te maken, gebruikt Carwash XL Veen water. Heel veel water. Zo’n 400 liter per auto. Natuurlijk gebruiken wij hier geen leidingwater voor. We voorkomen onnodige waterverspilling door met recyclewater te werken. Een speciale ondergrondse waterzuiveringsinstallatie op basis van bacteriën zorgt voor super schoon recyclewater. Verder maken wij gebruik van osmosewater. Dat is water in zijn puurste vorm, zonder mineralen. Dit voorkomt vlekken van kalkaanslag waardoor je auto streep- en vlekvrij opdroogt.

Bovenop het dak van Carwash XL Veen zijn er zonnepanelen geplaatst om de wasstraat van energie te voorzien. Op deze manier streven wij ernaar om je auto zo duurzaam mogelijk te wassen!

55m. lange hi-tec wasstraat

18 overdekte comfort stofzuigplekken

4 extra hoge wasboxen (3.20 M)

Gratis waspas

Bevrijdingsdag zijn wij open van 08:00 tot 18:00 uur!